Условия за ползване

Достъпът до сайта www.homehelper.eu, използването на платформата и услугите му са подвластни на следните условия („Условия за ползване“).

Чрез използването на уеб сайта Вие се съгласявате с всички Условия за ползване, като Homehelper запазва своето право да ги изменя периодично.

Моля прочетете внимателно Условиятя за ползване на уеб сайта преди използване на неговата платформа. В случай на изменение или допълнение към тези Условия за ползване всеки потребител ще бъде писмено уведомен.

I. Дефиниции:

 • „Детегледач/ка“ означава самоосигуряващо се физическо лице, практикуващо професионална дейност и извършило успешно регистрация в сайта на homehelper.eu, за да предлага своите услуги;
 • „Електронна поща“ означава електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа.
 • „Електронна препратка“ означава връзка в определена интернет страница, която автоматично препраща към друга интернет страница.
 • „Закон за защита на потребителите“ означава Закона за защита на потребителите, обн. ДВ, бр. 99 от 09.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г. и последващите му изменения;
 • „Закон за защита на личните данни“ означава Закона за защита на личните данни, обн. ДВ, бр. 1 от 04.01.2002 г., в сила от 01.01.2002 г. и последващите му изменения;
 • „Лични данни“ означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;
 • „Платформа“ означава специално създаден от Homehelper софтуерен интерфейс за предоставяне на услуги чрез комуникация между Родители и Детегледачи.
 • „Политика на поверителност“ означава Политиката на поверителност на Homehelper, така както е публикувана на съответната страница.
 • „Потребител“ е всяко физическо лице, което ползва услугите в сайта на Homehelper
 • „Потребителски профил“ означава обособена част в уеб сайт платформата, включваща информация за детегледач/и
 • „Потребителско съдържание“ означава цялата информация в потребителския профил (текстово, аудио и визуално съдържание), предоставена от потребителите при регистрацията и съхранявана от Homehelper;
 • „Регистрация“ означава действия, извършвани от потребител с цел получаване на достъп до услугите, предоставяни от Homehelper
 • „Родител“ означава физическо лице, използващо сайта за намиране и ангажиране на детегледач
 • „Рейтинг“ означава съвкупност от оценки, давани от страна на родители за услугите, предоставяни от детегледача;
 • „Сайт“ означава www.Homehelper.eu и всеки друг сайт
 • „Социална мрежа“ означава вяка услуга в интернет, улесняваща комуникациите
 • „Условия за ползване“ означават настоящите условия за ползване, както периодично могат да бъдат изменяни и допълвани;
 • „Цена“ означава фиксирана или неопределена сума, която детегледач/ка очаква да получи за поетия ангажимент
 • „Цифрово съдържание“ означава данни, произведени и доставени в цифрова форма, чрез материален носител или друго средство.

II. Предмет и характеристика на услугите

Настоящите Условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между потребителите на сайта и Homehelper. Услугите, предоставяна от Homehelper са следните:

 • Получаване на достъп до информационните ресурси/данни на платформата;
 • Възможност за Рейтинг на потребителите на сайта
 • Възможност за създаване и персонализиране на потребителски профил на детегледачи чрез регистрация;
 • Получаване на имейл бюлетин;

Услугите, предоставяни от Homehelper, позволяват на родителите да намерят и уговорят за ангажимент детегледачка, посредством данните за контакт.

Homehelper не предоставя директно услуга за гледане на деца. Детегледачките, регистрирали обяви в сайта не са наши служители или работници. Всеки родител избира самостоятелно и по своя преценка определен детегледач/ка за конкретен ангажимент. Всеки детегледач/ка избира самостоятелно и по своя преценка дали да приеме конкретен ангажимент от родител.

III. Използване на Платформата

За да използвате платформата и услугите на Homehelper трябва да сте навършили 18 години и да разполагате с устройство, което отговаря на системните изисквания и има достъп до интернет.

IV. Предоставяне на Услугата

Настоящите Условия за ползване се отнасят както към услуги, изискващи регистрация, така и за такива, които не се изискват регистрация.

За използването на платформата и услугите, детегледачките трябва да създадат собствен потребителски профил/обява. При регистрирането на потребителски профил се предоставя информация, за която Homehelper прилага своята Политика на поверителност.

Потребителите на сайта се задължават да предоставят вярна и точна информация относно себе си при регистрация. Homehelper не носи отговорност пред Страните за невярна или неточна информация предоставена от Потребител на сайта. Всеки детегледач/ка може да създаде само един потребителски профил.

Homehelper няма задължение при всички случаи да прави проверка на самоличността на регистрирани детегледачки в сайта. Homehelper извършва такава проверка по собствена преценка като си запазва правото да изисква допълнително потвърждаване на самоличността на потребител.

Потребителите в сайта са задължени да актуализират информацията в потребителските си профили при промяна. Това се осъществява посредством съобщение към Homehelper през електронна поща.

С попълване на личните данните и натискане на бутоните „Съгласен съм с общите условия на Homehelper.eu“ и „Регистрация“, или друго изявление в смисъл на съгласие, потребителят на сайта декларира, че е запознат с тези Условия за ползване и Политиката на поверителност и се задължава да ги спазва.

При използване на платформата потребителите на сайта могат да получат достъп до информация и лични данни на други лица. Тяхното задължение е да използват тази информация единствено за целите, за които е в съответствие с нашата Политика за поверителност. Потребителите на сайта използват интерфейса за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

V. Права и ограничения

Homehelper си запазва правото да премахва от сайта потребителско съдържание по собствена преценка. С цел повишаване качеството на услугите, Homehelper има право временно да ограничи или преустанови дейността.

Всички материали без от потребителското съдържание са собственост на Homehelper. Потребителите в сайта нямат право да използват търговската марка, лого, графики, интерфейс, снимки, анимации, видео клипове, текстове и др. без предварителното писмено разрешение на Homehelper.

VI. Отговорност

Homehelper не представлява посредническа дейност при наемане на работа на територията на Република България. Homehelper не е работодател на който и да било потребител в сайта. Всеки регистриран детегледач/ка носи отговорност за собствените си дължими данъци и осигуровки, тяхното деклариране и внасяне.

Homehelper не носи отговорност при никакви обстоятелства за загуби, щети или разноски, претърпени или направени от потребителя в сайта. Homehelper не гарантира надеждността и квалификацията на който и да е потребител. Окончателното решение за наемане на детегледач е изцяло отговорност на родителите.

VII. Изменение на Условията за ползване

Настоящите Условия за ползване могат да бъдат изменени от Homehelper по всяко време, за което всеки регистриран потребител ще бъде уведомен по имейл или чрез нотификация в сайта.

Настоящите Условия за ползване влизат в сила за всички потребители на Сайта на 01.08.2018 г.

Регистрирайте се като детегледачка или домашна помощница